Styrelsen

Styrelsen åligger att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som skall innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för ställningen vid räkenskapsårets utgång (balansräkning).

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter. Ordinarie styrelseledamöter väljs växelvis på två år och suppleanter väljs för ett år fram till nästa årsstämma.

Ordförande

Peter Bengtsson Knochenhauer

Ledamot

Christian Crusius

Ledamot

Erica Edfeldt

Ledamot

Eva Sundström

Suppleant

Anousheh Abuhamzeh

Suppleant

Hans Händel

Ledamot

Camilla Jerning